Elections

Notice of Election – May 7, 2022 Directors Election

Deadline for Filing for Candidacy

The deadline to file an application for a place on the May 7, 2022 General Election Ballot is Friday, February 18, 2022 at 5:00 p.m.  The first day that such application may be filed is Wednesday, January 19, 2022. The last day to file a Declaration of Write-In Candidacy is Tuesday, February 22, 2022.

Fecha Límite para Presentar la Candidatura

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 7 de mayo de 2022 es el viernes 18 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 19 de enero de 2022. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el martes 22 de febrero de 2022.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 7 tháng Năm, 2022 là từ thứ Tư, ngày 19 tháng Một, 2022 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 18 tháng Hai, 2022. Ngày hạn chót nộp đơn Tuyên Bố Tranh Cử theo diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm là thứ Ba, ngày 22 tháng Hai, 2022.

申報參選截止日期

登記申請2022年5月7日普通選舉選票上席位的截止日期是2022年2月18日(週五),下午5:00。此登記申請的第一天可能是2022年1月19日(週三)。提交自填候選人聲明的最後日期是2022年2月22日(週二)。

Requirements for Filing for Candidacy

Please contact Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s May 7, 2022 Directors Election or would like to request a candidate package. You can contact Kathryn Cain of RBAP by phone at (713) 237-1221 or by email at kcain@rbaplaw.com.

Requisitos para Presentar la Candidatura

Comuníquese con Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de del 7 de mayo de  del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Kathryn Cain de RBAP llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a kcain@rbaplaw.com.

Yêu Cầu Nộp đơn Tranh Cử

Vui lòng liên lạc Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Cuộc Bầu Cử Giám Đốc Ngày 7 tháng Năm, 2022của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên.  Quý vị có thể liên lạc với cô Kathryn Cain công ty RBAP qua điện thoại tại số (713)237-1221 hoặc qua email tại kcain@rbaplaw.com.

申報參選要求

如果您對本區 2022年5月7日 董事選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本區指定選舉代理Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC聯絡。您可以透過電話(713)237-1221或發送電子郵件至kcain@rbaplaw.com與RBAP的Kathryn Cain聯絡。

Qualifications for Office

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.
Requisitos para Postularse para un Cargo

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.
Tiêu chuẩn điều kiện đảm trách Chức Vụ

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.
任職資格

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民

Election Documents

Upcoming Meetings

Thursday, October 20, 2022 at 5:00 PM

Thursday, October 6, 2022 at 5:00 PM

The Board generally meets on the first and third Thursday of each month at 410 West Gulf Bank, Houston, Texas 77037.