Elections

Voter Information Document

Texas Government Code Section 1251.052 – Voter Information Document

Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas – Documento de Información para los Votantes

Bộ Luật Chính Quyen Texas Muc 1251.052 – Tài Liệu Thông Tin Huong Dan Cử Tri

Texas 州政府法第1251.052節 – 選民信息文件


Special / Defined Area Election

The District’s November 3, 2020 Special Election is being held jointly with Harris County, which means Harris County will run the polls. For the latest information regarding the contests which will appear on your ballot, as well as current early and election day voting locations and hours of operation, please visit the Harris County Clerk’s website: https://www.harrisvotes.com

La elección del 3 de noviembre de 2020 de Especial del Distrito se llevará a cabo junto con el Condado de Harris, lo que significa que el Condado de Harris administrará las urnas.  Para obtener la información más reciente sobre las contiendas que aparecerán en su boleta de votación, así como las localidades vigentes de votación anticipada y del día de elección y los horarios de atención, visite el sitio web del Secretario del Condado de Harris: https://www.harrisvotes.com.

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt ngày 3 tháng Mười Một, 2020 sẽ được tổ chức cùng với Quận Harris, có nghĩa là Quận Harris sẽ điều hành các phòng phiếu. Để biết thông tin cập nhật nhất về các vòng tranh cử sẽ hiện diện trong lá phiếu của quý vị, cũng như các địa điểm bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vào ngày bầu cử và giờ hoạt động, vui lòng truy cập trang mạng của Thư Ký Quận Harris: https://www.harrisvotes.com.

本地區的2020年11月3日的 特別選舉將於Harris縣聯合舉行,這意味著Harris County將管理投票。有關將在您的選票上顯示的選舉的最新信息,以及當前的提前和選舉日投票地點以及開放時間,請訪問Harris縣書記官的網站: https://www.harrisvotes.com

Notice of Election (PDF)
Aviso de la Eleccion (PDF)
Thông Báo Bầu Cử (PDF)
選舉通告 (PDF)


Supervisors Election

The District’s November 3, 2020 Supervisor’s Election is being held jointly with Harris County, which means Harris County will run the polls. For the latest information regarding the contests which will appear on your ballot, as well as current early and election day voting locations and hours of operation, please visit the Harris County Clerk’s website: https://www.harrisvotes.com.

La elección del 3 de noviembre de 2020 de Supervisor del Distrito se llevará a cabo junto con el Condado de Harris, lo que significa que el Condado de Harris administrará las urnas.  Para obtener la información más reciente sobre las contiendas que aparecerán en su boleta de votación, así como las localidades vigentes de votación anticipada y del día de elección y los horarios de atención, visite el sitio web del Secretario del Condado de Harris: https://www.harrisvotes.com.

Cuộc Bầu Cử Giám Sát Viên ngày 3 tháng Mười Một, 2020 sẽ được tổ chức cùng với Quận Harris, có nghĩa là Quận Harris sẽ điều hành các phòng phiếu. Để biết thông tin cập nhật nhất về các vòng tranh cử sẽ hiện diện trong lá phiếu của quý vị, cũng như các địa điểm bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vào ngày bầu cử và giờ hoạt động, vui lòng truy cập trang mạng của Thư Ký Quận Harris: https://www.harrisvotes.com.

本地區的2020年11月3日的 督導選舉將於Harris縣聯合舉行,這意味著Harris County將管理投票。有關將在您的選票上顯示的選舉的最新信息,以及當前的提前和選舉日投票地點以及開放時間,請訪問Harris縣書記官的網站: https://www.harrisvotes.com

Notice of Election (PDF)
Aviso de la Eleccion (PDF)
Thông Báo Bầu Cử (PDF)
選舉通告 (PDF)


Sample Ballots

Defined Area, Defined Area Election, Bond Election, and Operations and Maintenance Tax Election

Supervisors Election

This notice will remain posted through Tuesday, November 3, 2020.

Notice of Appointment of Designated Agent – Special / Defined Area Election

Notice of Appointment of Designated Agent
Aviso de Nombramiento de Agente Designado
Thông Baùo Veà Vieäc Boa Nhieäm Naii Dieän Nöôic Uuy Quyeàn
指定代理人委任公告

This notice will remain posted through Sunday, December 13, 2020.

Notice of Appointment of Designated Agent – Supervisors Election

Notice of Appointment of Designated Agent
Aviso de Nombramiento de Agente Designado
Thông Baùo Veà Vieäc Boa Nhieäm Naii Dieän Nöôic Uuy Quyeàn
指定代理人委任公告

This notice will remain posted through Sunday, December 13, 2020.

Notice of Voting Order Priority

Notice of Voting Order Priority
Aviso de Prioridad de Orden de Votacion
Thông Báo về Viec ưu Tiên Dau Phiếu
殘障選民投票優先權公告

This notice will remain posted through Tuesday, November 3, 2020 (Election Day).

Deadline for Filing for Candidacy

The deadline to file an application for a place on the May 2, 2020 General Election Ballot is Friday, February 14, 2020 at 5:00 p.m.  The first day that such application may be filed is Wednesday, January 15, 2020.

Fecha Límite para Presentar la Candidatura

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 2 de mayo de 2020 es el viernes 14 de febrero de 2020 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 15 de enero de 2020.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 2 tháng Năm, 2020 là từ thứ Tư, ngày 15 tháng Một, 2020 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 14 tháng Hai, 2020.

申報參選截止日期

申報2020年5月2日普通選舉參選申請的截止日期為2020214日下午5:00。可申報申請的第一天為2020115日(週三)


Requirements for Filing for Candidacy

To be eligible to be a candidate for the position of Supervisor, a person must:

 1. Be a resident citizen of the State of Texas;
 2. Own taxable property in the District;
 3. Be at least 18 years old; and
 4. Be a registered voter of the District.

Requisitos para Presentar la Candidatura

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Supervisor, es obligatorio:

 1. Ser ciudadano residente del Estado de Texas;
 2. Ser propietario de propiedad gravable en el Distrito;
 3. Tener, como mínimo, 18 años, y
 4. Ser un votante registrado del Distrito.

Yêu Cầu Nộp đơn Tranh Cử

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Sát Viên, người đó phải:

 1. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas;
 2. Sở hữu bất động sản chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan;
 3. Đủ 18 tuổi; và
 4. Là một cử tri ghi danh bỏ phiếu của Cơ Quan.

申報參選要求

成為總監職位候選人必須符合以下要求:

 1. 為Texas州居民;
 2. 在本區內擁有應納稅房產
 3. 年滿18歲;以及
 4. 為本區已登記選民。

Upcoming Meetings

Thursday, January 21, 2021 at 5:00 PM
Meeting Agenda (PDF)
Supplemental Agenda (PDF)

Thursday, February 4, 2021 at 5:00 PM